BALINT TRANS

Info: +4- 0265-999 (Tarif Normal) sau +4- 0265-255-092

Anunt fuziune Balint Trans SRL si Euroline Transport SRL

Anunt fuziune Balint Trans SRL si Euroline Transport SRL

 

detalii

7:00 - 19:00 de luni pana vineri
8:30 - 14:00 Sambata
Duminica liber

0265.999 Tarif Normal

 

 

 

 

PROIECT DE FUZIUNE

 

 

prin absorbţie a societăţilor

 

 

 

S.C. BALINT TRANS S.R.L.

 

şi

 

SC EUROLINE TRANSPORT S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

Aprobat prin:

HOT. AGA. EUROLINE TRANSPORT nr. 1 din 01.03.2018

HOT. AGA BALINT TRANS nr. 1 din 01.03.2018

 

 

Cuprins:

 

1.

Preambul..............................................................................................................................

3

2.

Definiţii................................................................................................................................

4

3.

Forma, Denumirea, Sediul Social şi alte Elemente de Identificare ale Societăţilor Implicate în  Fuziune...................................................................................

4

4.

Fundamentarea şi Condiţiile Fuziunii. Efectele Fuziunii............................................

6

5.

Stabilirea şi Evaluarea Activului şi Pasivului Societăţilor Implicate în Fuziune.................................................................................................................................

8

6.

Modalitatea de Predare a Acţiunilor şi Data de la care Acestea Dau Dreptul la Dividende........................................................................................................................

9

7.

Valoarea Contabilă a Acţiunilor Societăţilor Implicate în Fuziune.....................

10

8.

Raportul de Schimb al Acţiunilor..................................................................................

10

9.

Conversia şi Schimbul de Acţiuni. Patrimoniul Net al Societăţii Absorbante..........................................................................................................................

 

10

10.

Majorarea Capitalului  Social al Societăţii Absorbante

11

11.

Cuantumul Primei de Fuziune...........................................................................................

11

12.

Drepturile care se Acordă Obligatarilor şi alte Avantaje Speciale.....................

11

13.

Data Situaţiei Financiare de Fuziune..............................................................................

11

14.

Data Fuziunii.......................................................................................................................

11

15.

Alte Date care Prezintă Interes pentru Fuziune.........................................................

12

16.

Anexe....................................................................................................................................

13

 

16.1

Anexa nr.1 – Numărul Noilor Acţiuni Emise de Societatea Absorbantă şi Distribuite Fiecărui Acţionar al Societăţii Absorbite..................................

 

13

 

16.2

Anexa nr.2 – Structura Acţionariatului S.C. BALINT TRANS S.R.L.. după Fuziune...

14

 

16.3

Anexa nr.3 – Modalitatea de Calcul a Valorii Contabile a Acţiunilor Societăţilor Implicate în Fuziune, a raportului de schimb şi a Primei de Fuziune.....................................................................................................................

 

 

15

 

16.4

Anexa nr.4 – Situaţia Financiară de Fuziune a S.C. BALINT TRANS S.R.L....................

16

 

16.5

Anexa nr.5 – Situaţia Financiară de Fuziune a SC EUROLINE TRANSPORT S.R.L.............................................................................................................................

 

17

 

16.6

Anexa nr.6 –  Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor EUROLINE TRANSPORT S.R.L. din 16 septembrie 2005; Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a SC EUROLINE TRANSPORT S.R.L. DIN 16 septembrie 2005........................... ……………………………………………………………..

 

 

 

18

 

16.7

Anexa nr.7 – Rapoartele de evaluare………………………………………...

23

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Preambul

 

Având în vedere:

 

 1. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților EUROLINE TRANSPORT S.R.L. nr. 1 din data de 01 martie 2018;

 

 1. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților S.C. BALINT TRANS S.R.L. nr. 1 din data de 01 martie 2018

 

În temeiul dispoziţiilor

 

 1. legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 societăţilor – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. ordinului ministerului finanţelor publice nr. 1376/2004  pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora,
 4. legii concurenţei nr. 21/1996 publicată în monitorul oficial, partea i nr. 88/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

 

Asociații fiecăreia dintre societăţile implicate în fuziune au hotărât şi aprobat, de principiu, fuziunea prin absorbţie a SC EUROLINE TRANSPORT S.R.L., în calitate de societate absorbită, de către S.C. BALINT TRANS S.R.L., în calitate de societate absorbantă şi au mandatat administratorii cu întocmirea prezentului Proiect de Fuziune.

 

 

 

După avizarea de către judecătorul delegat de la Oficiul Registrului Comerţului al județului Mureș după care se va publica pe pagina de web a societății absorbante (www.balinttrans.ro) şi a Oficiului Registrului Comerțului conform art. 242 alin. (21) și (23). din Legea 31/1990.

 

2. Definiţii

 

„Data Fuziunii”

data la care are loc fuziunea, conform prevederilor din cadrul Capitolului 14 al prezentului Proiect de Fuziune

„Fuziunea”

operaţiunea de fuziune prin absorbţie prin care S.C. BALINT TRANS S.R.L.. va absorbi SC EUROLINE TRANSPORT S.R.L.

„Societatea Absorbantă”

BALINT TRANS S.R.L

„Societatea Absorbită”

EUROLINE TRANSPORT S.R.L.

„Societăţi Implicate în Fuziune”

Societatea Absorbantă şi Societatea Absorbită împreună

Terţe Persoane

toate persoanele purtătoare de drepturi juridice diferite de S.C. BALINT TRANS S.R.L.. şi SC EUROLINE TRANSPORT S.R.L., precum persoane fizice, persoane juridice de drept privat şi entităţi de drept public.

 

Termenii definiţi în preambulul prezentului Proiect de Fuziune vor avea semnificaţia stabilită în respectivul preambul.

 

 

3.    Forma, Denumirea, Sediul Social şi alte Elemente de Identificare ale Societăţilor Implicate în Fuziune

 

3.1 Societatea Absorbantă –  BALINT TRANS S.R.L.

 

3.1.1

Forma juridică

societate cu răspundere limitată (S.R.L.), persoană juridică română,

3.1.2

Denumirea

BALINT TRANS S.R.L

3.1.3

Sediul social

Comuna Sâncraiu de Mure, str. Digului nr. 7, Judetul Mureș

 

 

 

3.1.4

Nr. de ordine în Registrul Comerţului

J26/243/2001

3.1.5

Cod unic de înregistrare

13805274

3.1.6

Atribut fiscal

RO

3.1.7

Durata de functionare

Nelimitată

3.1.8

Capitalul social

6.900.000RON, împărţit în 690.000 părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON

3.1.9

Obiect principal de activitate

Alte transporturi terestre de călători- cod CAEN - 4939

3.1.10

Structura capitalului social la data de 01.03. 2018, respectiv la data de referinţă aferentă adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de principiu, fuziunea

 

 

 

Nr. crt.

Denumire asociat

Nr. părți sociale

Deţinere

1

BÁLINT JÓZSEF

345.000

50%

2

BÁLINT ANNA-MELINDA

345.000

50%

 

Total

690.000

100%

 

 

3.2 Societatea Absorbită - EUROLINE TRANSPORT S.R.L.

 

3.2.1

Forma juridică

societate cu răspundere limitată (S.R.L.), persoană juridică română,.

3.2.2

Denumirea

EUROLINE TRANSPORT S.R.L.

3.2.3

Sediul social

Comuna Sâncraiu de Mure, str. Digului nr. 7, Judetul Mureș

3.2.4

Nr. de ordine în Registrul Comerţului

J26/16/1996

3.2.5

Cod unic de înregistrare

8065536

3.2.6

Atribut fiscal

RO

3.2.7

Durata de funcţionare

nelimitată

3.2.8

Capitalul social

550.000RON, împărţit în 55.000 părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON

3.2.9

Obiect principal de activitate

Alte transporturi terestre de călători- cod CAEN - 4939

3.2.10

Structura capitalului social la data de 01.03. 2018, respectiv la data de referinţă aferentă adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de principiu, fuziunea

 

Nr. crt.

Denumire asociat

Nr. părți sociale

Deţinere

1

BÁLINT JÓZSEF

27.500

50%

2

BÁLINT ANNA-MELINDA

27.500

50%

 

Total

55.000

100%

 

 

4.    Fundamentarea şi Condiţiile Fuziunii. Efectele Fuziunii

 

  1. Temei legal

 

Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 238 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor S.C. BALINT TRANS S.R.L.. nr. 1 din data de 01 martie 2018 şi a Hotărârii Adunării Generale a Extraordinare a Asociaţilor SC EUROLINE TRANSPORT S.R.L. nr. 1 din data de 01 martie 2018.

 

4.2     Modalitatea de Realizare a Fuziunii. Efectele Fuziunii

 

Fuziunea se va realiza prin absorbţia societăţii EUROLINE TRANSPORT. de către societatea BALINT TRANS

 

Efectele fuziunii se vor produce, în temeiul art. 248 din Legea 31/1990 (r2), la data înregistrării în Registrul Comerţului a menţiunii privind majorarea capitalului social al Societăţii Absorbante.

 

Fuziunea se face cu transmiterea integrală a patrimoniului Societăţii Absorbite către Societatea Absorbantă, cu toate drepturile şi obligaţiile pe care le are în starea în care se află la Data Fuziunii. Societatea Absorbantă va dobândi drepturile şi va fi ţinută de obligaţiile Societăţii Absorbite în cadrul procesului de fuziune.

 

În cadrul procesului de fuziune, Societatea Absorbită îşi va înceta existenţa pierzându-şi personalitatea juridică şi se va dizolva fără lichidare, urmând a fi radiată din Registrul Comerţului.

 

În schimbul părților sociale deţinute la Societatea Absorbită, asociații acesteia vor dobândi părți sociale la Societatea Absorbantă.

 

După realizarea fuziunii, Societatea Absorbantă are obligaţia de a solicita operarea în cărţile funciare a modificărilor intervenite în ceea ce priveşte titularul drepturilor de proprietate şi a tuturor celorlalte drepturi care fac obiectul înscrierii în Cartea Funciară asupra imobilelor Societăţii Absorbite, respectiv înlocuirea denumirii Societăţii Absorbite cu denumirea Societăţii Absorbante.

 

După realizarea fuziunii societatea BALINT TRANS va fi guvernată în continuare de legile din România.

 

  1.     Fundamentarea Economică şi Condiţiile Fuziunii

 

Societatea EUROLINE TRANSPORT este o societate cu tradiţie în domeniul transportului de persoane ce activează pe plan local.

 

La rândul său SC BALINT TRANS SRL activează în domeniul transportului de persoane, dispunând de un potenţial economic, tehnologic şi de piaţă ridicat.

 

Având în vedere că ambele Societăţi Implicate în Fuziune au ca obiect principal de activitate transportul de persoane, activitatea acestora este pe deplin compatibilă.

 

Ambele Societăţi Implicate în Fuziune au acelaşi asociați, deci deţin controlul asupra celor două societăţi, astfel încât motivaţia fuziunii proiectate este aceea de a simplifica procesul decizional, de a fluidiza procesul de execuţie şi de a reduce costurile administrative, prin formarea unei structuri unice în care să fie angrenate toate forţele societăţilor implicate.

 

Ţinând cont de faptul că cei doi asociați deţin controlul asupra celor două Societăţi Implicate în Fuziune, structura economică a grupului de societăţi comerciale nu se va modifica.

 

În urma fuziunii, societatea BALINT TRANS îşi va consolida poziţia pe piaţa transportatorilor din din România, devenind astfel o prezenţă mai importantă pe această piaţă, putând concura cu succes la nivel naţional cu cele mai importante companii în domeniu.

 

Alături de motivaţia fuziunii de mai sus, la baza acesteia au stat următoarele raţiuni economice şi de strategie comercială:

 

 1. se va eficientiza actul de decizie managerial, datorită experienţei profesionale şi manageriale care există în Societăţile Implicate în Fuziune şi care va fi utilizată la un randament mai ridicat de către BALINT TRANS;
 2. va determina o mai bună politică de marketing pentru cele două Societăţi Implicate în Fuziune
 3. o mai bună utilizare a facilitatilor şi forţei de muncă existente sau o reducere a costurilor unitare de achiziţie a materiilor prime prin creşterea volumului;
 4. va creşte capacitatea de a oferii servicii de transport şi nivelul vânzărilor, ceea ce va determina implicit creşterea beneficiilor..
 5. va creşte puterea de negociere a societăţii BALINT TRANS cu furnizorii, cu clienţii şi cu instituţiile financiare şi de credit;
 6. fuziunea va contribui la o mai bună alocare a resurselor la nivelul Societăţii Absorbante;
 7. se vor elimina paralelismele din cadrul structurilor administrative ale societăţilor care fuzionează;
 8. unirea celor doua patrimonii va duce la mărirea puterii financiare necesară contractării de credite bancare cu dobânzi mai mici, şi indirect efectuarea de economii utile derulării în bune condiţii a activităţilor.

 

 

BALINT TRANS S.R.L. pe bază unui proces verbal de primire întocmite pe posturi bilanțiere va prelua activul și pasivul societății EUROLINE TRANSPORT S.R.L conform balanței și bilanțurilor contabile de la data fuziunii aprobate de către fiecare sociate în parte. Toate drepturile reale și de creanță, de proprietate intelectuală a societății absorbite vor trece la societatea absorbantă. Corelativ, toate obligațiile în care există la data fuziunii vor fi transferate societății absorbante. Toate contractele la care societatea absorbită este parte vor trece la societatea absorbantă.

 

5.    Stabilirea şi Evaluarea activului şi pasivului Societăţilor Implicate în fuziune

 

Patrimoniile fiecărei Societăţile Implicate în Fuziune sunt evidenţiate în situaţiile financiare de fuziune încheiate la data de 31.12.2017.

 

5.1     Metode

 

Elementele de activ şi de pasiv ale fiecăreia dintre Societăţile Implicate în Fuziune au fost evaluate la valorile înscrise în bilanţurile de fuziune, respectiv la data de 31.12.2017.

 

Bilanţul contabil de fuziune al S.C. BALINT TRANS S.R.L.., precum şi cel al SC EUROLINE TRANSPORT S.R.L. au fost întocmite potrivit reglementărilor contabile în vigoare.

 

  1. Patrimoniile societăţilor implicate în procesul de fuziune

 

5.3.1. Patrimoniul Societăţii Absorbante

 

Patrimoniul reevaluat al Societăţii Absorbante se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.

Element patrimonial

Valoare

1

Total Active

12.012.024 RON

2

Total Datorii

1.516.654 RON

3

Capitaluri Proprii

9.809.021 RON

 

Elementele de detaliu privind activul Societăţii Absorbante sunt evidenţiate în bilanţul contabil de fuziune al BALINT TRANS, prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul Proiect de fuziune.

 

5.3.2 Patrimoniul Societăţii Absorbite

 

Patrimoniul reevaluat al Societăţii Absorbite se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.

Element patrimonial

Valoare

1

Total Active

194.021 RON

2

Total Datorii

539.967 RON

3

Capitaluri Proprii

345.945RON

 

Elementele de detaliu privind activul Societăţii Absorbite sunt evidenţiate în bilanţul contabil de fuziune al EUROLINE TRANSPORT S.R.L., prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul Proiect de fuziune.

 

Patrimoniul Societăţii Absorbite va fi predat Societăţii Absorbante de drept, ca efect al fuziunii, pe baza de proces verbal.

 

 

6.    Data de la care părțile sociale dau dreptul la dividende

 

Ca efect al fuziunii părțile sociale Societăţii Absorbite dau dreptul la dividende în condiţiile prevăzute de legislația în vigoare.

 

La data realizării fuziunii, asociații Societăţii Absorbite pierd dreptul la dividende în această societate şi dobândesc dreptul la dividende în Societatea Absorbantă, proporţional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social al Societăţii Absorbante.

 

7.    Valoarea părtilor sociale Societăţilor Implicate în fuziune

 

Valoarea părților sociale a Societăţii Absorbante înainte de fuziune este de 10RON/1 parte socială iar valoarea contabilă a părților sociale a Societăţii Absorbite este de 10RON/1 parte socială. Datorită faptului că structura capitalului social a Societăţilor Implicate în Fuziune este identică, valoarea părților sociale după fuziune a Societăţii Absorbante va deveni 10RON/1 parte socială, valoare obținută prin împărțirea capitalului social rezultat prin cumulul capitalului social al Societăţilor Implicate în Fuziune la numărul de părți sociale inițiale al Societăţii Absorbante

 

 

8.    Majorarea Capitalului Social al Societăţii Absorbante

 

Capitalul social al Societăţii Absorbante se va majora cu valoarea de 550.000RON de la  6.900.000RON la 7.450.000RON. Capitalul social al Societăţii Absorbante va fi împărţit în 745.000 părți sociale.

 

Participarea acţionarilor la capitalul social al Societăţii Absorbante, după executarea fuziunii este identică cu procentul deținut la Societăţile Implicate în Fuziune, adică 50%-50% pentru cei asociați, conform Anexa 2

 

9.    Cuantumul Primei de Fuziune

 

Nu există primă de fuziune

 

 

10.    Drepturile care se Acordă Obligatarilor şi alte Avantaje Speciale

 

Nu se acordă nici un fel de drepturi şi avantaje speciale.

 

 

13.    Data Situaţiei Financiare de Fuziune

 

Pentru ambele Societăţi Implicate în Fuziune, data bilanţului de fuziune este 31.12.2017

 

14.    Data Fuziunii

 

Fuziunea dintre EUROLINE TRANSPORT şi BALINT TRANS are loc la data înscrierii în Registrul Comerţului a menţiunii privind majorarea capitalului social al Societăţii Absorbante. Data de la care tranzacţiile societăţii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparţinând societăţii absorbante sau uneia ori alteia dintre societăţile beneficiare este data înscrierii în Registrul Comerţului a menţiunii privind majorarea capitalului social al Societăţii Absorbante

 

15.    Alte Date care Prezintă Interes pentru Fuziune

 

Actul adiţional modificator al actului constitutiv al Societăţii Absorbante va fi întocmit în baza prezentului Proiect de Fuziune şi a hotărârilor adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor Societăţilor Implicate în Fuziune privind aprobarea executării fuziunii şi va fi înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului MURES după aprobarea acestuia de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.

 

Toate cauzele aflate pe rolul instanţelor în care Societatea Absorbită este parte vor continua prin preluarea calităţii procesuale de către Societatea Absorbantă. De asemenea, toate contractele în derulare, vor fi preluate de Societatea Absorbantă.

 

Administratorii Societăţilor Implicate în Fuziune declară că fuziunea nu are ca efect mărirea obligaţiilor acţionarilor nici uneia dintre societăţi.

 

Drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractele individuale de muncă ale salariaţilor Societăţii Absorbite vor fi transferate integral, în temeiul art. 169 din Codul Muncii, Societăţii Absorbante. După realizarea fuziunii contractele individuale de muncă ale angajaţilor vor fi renumerotate.

 

Personalul Societăţii Absorbite va fi redistribuit în Societatea Absorbantă, cu sarcini concrete, în funcţie de pregatirea şi experienţa profesională.

 

Societatea Absorbantă îşi va păstra sediul şi obiectul de activitatea, precum şi structura administrativă

 

Cheltuielile necesare fuziunii vor fi suportate de Societatea Absorbantă.

 

 

Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit în baza mandatului dat administratorilor de către asociații Societăţilor Implicate în Fuziune.

 

 

Prezentul Proiect de Fuziune conţine un nr. de ............. pagini împreună cu anexele.

 

 

S.C. BALINT TRANS S.R.L..

SC EUROLINE TRANSPORT S.R.L.

prin Bálint József

prin Bálint József

administrator

administrator

 

 

 

 

Intocmit,

dr. Bakos Levente

expert contabil judiciar

Anexa nr.1 –

 

 

 

 

Euroline

Transport

Balint Trans inainte de fuziune

Balint Trans după fuziune

 

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

1

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

0

7,918

7,918

2

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

64,765

10,968,109

11,032,874

3

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

0

 

0

4

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 01 la 03)

64,765

10,976,027

11,040,792

5

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I. STOCURI

0

3,315

3,315

6

II. CREANŢE                              

77,814

855,208

933,021

8

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

51,443

166,483

217,926

9

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 05 la 08)

129,257

1,025,006

1,154,263

10

C. CHELTUIELI ÎN AVANS(ct. 471)

 

10,991

10,991

11

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

539,967

1,191,956

1,731,922

 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

-410,710

-155,959

-566,669

13

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)    

345,945

10,820,068

10,474,123

14

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

324,698

324,698

15

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI (ct. 151)

 

195,944

195,944

16

I. VENITURI ÎN AVANS rd. (17 + 18), din care:

0

 

0

 

J. CAPITAL ŞI REZERVE

0

 

 

19

1. CAPITAL (rd. 20 la 22)        din care:

550,000

6,900,000

7,450,000

20

    - capital subscris nevărsat (1011)

 

 

 

21

    - capital subscris vărsat   (1012)

 550,000

6,900,000

7,450,000

22

    - patrimoniul regiei        (1015)

 

 

 

23

    II. PRIME DE CAPITAL (104)

 

 

 

24

    III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C

 

232,961

232,961

25

    (ct. 105)                      Sold D

 

 

 

26

    IV. REZERVE       (ct. 106)                      

 10

406,977

406,987

27

    V. REZULTATUL REPORTAT         Sold C    27

 

2,298,359

2,298,359

 

    (ct. 117)                      Sold D    28

 772,754

 

772,754

29

    VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI    Sold C    29

 

490,406

490,406

30

        FINANCIAR (ct. 121)        Sold D

123,201

 

123,201

31

    Repartizarea profitului               (ct. 129)

 

29,276

29,276 

32

    TOTAL CAPITALURI PROPRII

345,945

9,809,021

9,463,075

33

    Patrimoniul public             (ct. 1016)

0

 

 

34

    TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)

345,945

9,809,021

9,463,075

 

TOTAL ACTIV (rd4+9+10)

194,021

12,012,024

12,206,045

 

TOTAL PASIV (rd.11+14+15+34)

194,021

12,012,024

12,206,045

 

 

Intocmit,

dr. Bakos Levente

expert contabil judiciar

 

 

 

 

Anexa nr.2 – Structura părtlor sociale S.C. BALINT TRANS S.R.L. după Fuziune

Părți sociale BALINT TRANS după fuziune

Denumire acţionar

Nr părți sociale

Detinere

Bálint József

372.500

50%

Bálint Anna-Melinda

372.500

50%

Total

745.000

100,00%

 

 

 

Intocmit,

dr. Bakos Levente

expert contabil judiciar